Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
275 postów 403 komentarze

Faktyczny udział Ukraińców w życiu społecznym Polski

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Publikuję kolejny rozdział pracy Pani profesor Lucyny Kulińskiej - ,,Refleksje nad polityką Drugiej Rzeczpospolitej wobec mniejszości ukraińskiej'', ukazujący pełen obraz udziału Ukraińców w życiu społecznym naszego kraju.

Publikuję kolejny rozdział pracy Pani profesor Lucyny Kulińskiej - ,,Refleksje nad polityką Drugiej Rzeczpospolitej wobec mniejszości ukraińskiej'', ukazujący pełen obraz udziału Ukraińców w życiu społecznym naszego kraju. Jest to obraz zupenie odmienny, od propagandowych kłamstw, wytworzonych również i na ten temat przez antypolską agenturę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, których celem jest zafałszowanie w oczach niczego nieświadomej większości naszych rodaków również i tej kwesti, by ukazać w ten sposób po raz kolejny samych siebie, jako rzekomo pokrzywdzonych przez władze Drugiej Rzeczpospolitej. To świadoma działalność propagandystów OUN, której celem od dzisięcioleci jest zohydzenie Polakom ich własnej historii i przyjęcie narracji szowinistów z OUN, której ostatecznym celem jest likwidacja Naszego Państwa i przyłączenie południowo -wschodnich ziem Polski do banderowskiej Ukrainy, do których to terenów wysuwają pod Naszym adresem nieustanne roszczenia.  Zapraszam do lektury.

Profesor Lucyna Kulińska

Ataki historyków ukraińskich na polską politykę narodowościową dotyczą przede wszystkim lat 30- tych. Jest to o tyle zastanawiające, że właśnie od zamachu stanu Piłsudskiego nastąpił dość gwałtowny zwrot urzędowej polityki polskiej w kierunku liberalizacji podejścia do „ukrainizmu”. Przystąpiono do realizacji polityki „ugodowej”. Rząd nasz wyraził zgodę na powrót z zagranicy do kraju ideowych przywódców i „bojowców” ukraińskich. Wrócili oni niestety wzmocnieni nowymi członkami, wyszkolonym w Pradze i przez Niemców w Berlinie, i to wtedy, kiedy trwała bezpardonowa niemiecko- polska wojna gospodarcza. Miało to swoje poważne negatywne konsekwencje. Na tym jednak nie koniec. Dopuszczono nowo przybyłych Ukraińców do pracy na polskich uniwersytetach, do gimnazjów, urzędów państwowych, samorządowych. Nawet dawni komendanci obozów koncentracyjnych dla Polaków (Kołomyja, Stanisławów), otrzymywali stanowiska starostów, inspektorów szkolnych, urzędników wojewódzkich. Zajęli oni miejsca ludowców (np. z grupy Piasta, czy narodowców.

Jednym ze sposobów „zjednywania” ich (a w zasadzie premiowania), rząd przystąpił do wypłacania inwalidzkich pensji inwalidom z walk przeciw Polsce w r. 1918-1919. Warto też przypomnieć, że straszne zbrodnie dokonane na Polskich mieszkańcach Galicji u schyłku I wojny światowej nigdy nie zostały rozliczone, a zbrodnie ukarane[37].

Na konsekwencje tak liberalnej polityki nie trzeba było długo czekać. Wstrząsający dokument na ten temat odnalazła autorka w zbiorach archiwum Straży Granicznej w Szczecinie[38]. Wśród Meldunków Sytuacyjnych Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej za rok 1932 znajduje się obszerny dokument wywiadowczy zatytułowany „Osoby narodowości ukraińskiej zamieszkałe na terenie Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego których działalność nosi cechy akcji antypaństwowej” [39],. We wstępie czytamy : „Działalność tych osób jest tem szkodliwsza, dla państwa, że zajmując stanowiska w służbie państwowej, samorządowej, względnie inne samodzielne, posiadają duże wpływy na swe otoczenie i osoby stykające się z niemi i wpływy te wykorzystują dla akcji politycznej wrogiej państwu polskiemu. Stan ten zaznacza się szczególnie w szkolnictwie powszechnym. Kierownictwo tych szkół spoczywa w wielu wypadkach w rękach nauczycieli narodowości rusińskiej, który pracując w kierunku zukrainizowania młodzieży szkolnej w czem wspomagani są silnie przez wykładowców religii- księży grecko-katolickich. Jeśli się przy tem zważy, że zarówno ksiądz jak i nauczyciel są jedynymi inteligentami na wsi, oraz, że jako tacy wywierają przeważnie duży wpływ na ludność- stanie się zrozumiałym, że ukraiński ruch separatystyczny posiada możliwość swobodnego i nieskrępowanego rozwoju. Nauczycielstwo polskie podporządkowane kierownikowi narodowości ukraińskiej ma prac społeczną w duchu państwowym utrudnioną albo wręcz niemożliwą. Na podkreślenie zasługuje również działalność antypaństwowa osób pobierających emerytury i renty ze skarbu państwa. Osoby te o ile tylko potrafią się w swej działalności należycie zakonspirować i nadać jej formy legalności, mogą kontynuować wrogą państwu działalność bez przeszkód. Wywiera to demoralizujący wpływ na ludność zwłaszcza lojalną dla państwa, która nie może znaleźć odpowiedzi na pytanie- dlaczego wywrotowiec działający na szkodę państwa jest przez to państwo utrzymywany...”[40].

Dalej idą dziesiątki nazwisk – uszeregowanych powiatami. Są tam przede wszystkim księża grekokatoliccy (głównie proboszcze, nagminnie byli oficerowie ukraińskiej armii), dalej nauczyciele (często dyrektorzy szkół, pracownicy kuratoriów i to na eksponowanych stanowiskach) wójtowie, burmistrzowie, starostowie miast, urzędnicy magistratów i starostw, sędziowie, adwokaci, posłowie, urzędnicy na kolei, w nadleśnictwach, na pocztach, przodownicy policji państwowej..., co gorsza większość z nich była członkami lub czynnymi sympatykami OUN- organizacji terrorystycznej prawem zakazanej. Ich czyny i postępki są szokujące[41]. Niestety widok pobierającego w biednej Polsce 400 złotych emerytury od państwa emerytowanego inżyniera lasów z Sambora, a równocześnie byłego oficera ukr. Armii walczącego z Polakami w 1918-19 roku, który nie ukrywa nadal skrajnej wrogości do Polski i prowadzi antypolską działalność mogła szokować!

W Polsce w 20- leciu międzywojennym funkcjonowało wiele ukraińskich organizacji gospodarczych, finansowanych przez rząd, równocześnie o wyraźnym nastawieniu antypolskim. Były to organizacje : „Masłosojuz”, „Centrosojuz”, „Narodna Torhiwla”, „Zołotyj Kołos”, „Narodna Hostynycia”. Obok tych gospodarczych działały liczne organizacje polityczne i wojskowe – legalne i nielegalne. Oto niektóre z nich:

Legalne :

UNDO (Ukraińskie Nacjonalne Demokratyczne Objednannja), powstała w r. 1935; organizacja ta miała swych przedstawicieli w polskim sejmie. Znana była ze swoich wystąpień na terenie sejmu o wyraźnym charakterze antypolskim, tolerancyjnie zresztą przyjmowanych przez posłów O.Z.N. W r. 1939 oficjalnie żądali w sejmie autonomii. Przewodniczącym tej organizacji był Wasyl Mudryj, któremu rządy sanacyjne ofiarowały urząd wicemarszałka sejmu polskiego.

FNJ (Front Nacjonałnoji Jednosty), powstały w r. 1933 założycielem jej i kierownikiem był Dmytro Palijew.

U.K.N.P.(Ukraińska Katołyćka Narodnia Partia) od r. 1932 występuje jako (Ukraińska Narodniu Obnowu)- U.N.O., miała charakter klerykalny, przewodził tej grupie stanisławowski ordynariusz grecko-katolicki. biskup Chomyszyn.

USRP (Ukraińska Socijal - Radykalna Partia) powstała w r. 1890 w Galicji, przewodniczącym był Dr. Iwan Makuch.

USDP (Ukraińska Socijal- Demokratyczna Partia)

UWO (Ukraińskie Wołyńskie Objednannja), organizacja założona w r. 1927 przez Józewskiego wojewodę wołyńskiego, mającą na celu zaskarbienie sobie przychylności ludności Wołynia i cerkwi prawosławnej, a tak naprawdę ich ukrainizację.

UNKR (Ukraiński Narodowy Kozacki Ruch), powstały w r. 1933 również pod patronem Józewskiego; Organizacja ta prowadziła politykę wybitnie antypolską i akcje zastraszania ludności polskiej na Wołyniu w czasie urzędowania tego wojewody.

DKO (Drużyna Kniahini Olhy) organizacja polityczna kobiet ukraińskich. Założycielkami były Milena Rudnyćka i Ołena Szeparowicz.

„Łuh” - Organizacja legalna sportowo -pożarnicza w rzeczywistości , służyła dla szkolenia młodych ludzi przeznaczonych do szeregów nielegalnego OUN.

„Sokił” - Młodzieżowa organizacja sportowa szybko opanowana przez bojówki UWO-OUN.

Nielegalne :

KPZU (Komunistyczna Partia Zachidnoi Ukrainy) tajna organizacja- agentura sowiecka mająca za cel doprowadzenie do oderwania Kresów Wschodnich od Polski i wcielenie ich do Rosji sowieckiej[42].

OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów) nielegalna rewolucyjna i terrorystyczna organizacja. Powstała w r. 1929. z reorganizacji U.W.O. (Ukraińskiej Wojskowej Organizacji). Pierwszym jej kierownikiem był Konowalec, który w r. 1938 został zamordowany w Rotterdamie. Jego następcom został Melnyk. Obok działalności terrorystyczno-sabotażowej OUN narzędziem polityki berlińskiej w Polsce i prowadziła akcje szpiegowskie na rzecz Niemiec.

Warto parę słów poświęcić działalności organizacji Łuh”, ze względu na wyjątkową podstępność jej działania i równie wyjątkową naiwność w jej tolerowaniu przez stronę polską! Było to teoretycznie Ukraińskie Towarzystwo Gimnastyczno - Pożarnicze. Organizacja bardzo popularna wśród młodzieży ukraińskiej, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej. Posiadała własny organ prasowy pod nazwą „Wisty z Łuhu”. Na jej czele stał dr Roman Daszkiewicz, były oficer Siczowych Strzelców. Organizowała przedstawienia teatralne, zabawy - festyny, imprezy sportowe. Większość z nich odbywała się w czasie „święta łuhowego”. Członkowie „Łuhu” byli umundurowani, prowadzili ćwiczenia o charakterze wojskowym (musztra, marsze). Niektórzy członkowie zachowywali się demonstracyjnie wobec polskiej administracji. Zabiegała ona o podporządkowanie „Łuha” władzom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, ale do wojny się to nie udało. Z organizacją tą nie poradzono sobie. Szybko stała się ona kuźnią „bojowców” OUN i UWO i tam wyszkoliły się kadry ,dokonujące pacyfikacji ludności polskiej w czasie wojny (szerzej na ten temat w podrozdziale 6).

Równie szeroka jak polityczna była ukraińska działalność wydawnicza .

Ukraińcy dysponowali 83 tytułami czasopism i dzienników o łącznym nakładzie 267.575 egzemplarzy.[43] Na wymienioną liczbę 83 tytuły ukraińskich czasopism było: 21 czasopism politycznych o nakładzie 88.850 egzemplarzy, 10 gospodarczych - 40.500, 14 kulturalno - oświatowych i literackich - 39.300, 5 naukowych - 3.050, 5 zawodowych - 10.500, 13 religijnych - 48.425, 3 młodzieżowe - 17.800, 4 sportowe - 6000, 8 różne -13.150.[44] Czasopisma polityczne były organami stronnictw politycznych. I tak Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo - Demokratyczne (UNDO), wydawała dziennik „Diło”, tygodnik „Swoboda” pod redakcją Włodzimierza Celewycza (sekretarza gen. UNDO), „Nedila”, „Wołyńska Nedila”, dwutygodniki: „Zoria”, „Szlach Nagi” o łącznym nakładzie 13.400 egzemplarzy. Ukraiński Związek Katolicki (UKS) posiadał tygodnik „Meta” o nakładzie 1900 egzemplarzy. Ukraińska Odnowa Ludowa (UNO) posiadała dwutygodnik „Nowa Zoria” o nakładzie 1800 egzemplarzy oraz tygodnik „Prawda” o nakładzie 2500 egzemplarzy. Czasopisma te reprezentowały kierunek monarchistyczno - hetmański i klerykalny. Ukraińska Partia Socjalistyczno - Radykalna (USRP) posiadała tygodnik „Hromadskij Hołos” o nakładzie 4500 egzemplarzy oraz dwutygodnik „Ukraińskie Słowo” o nakładzie 700 egz..Ukraińska Partia Włościańska (USP) wydawała tygodnik „Nowe Seło” o nakładzie 2500 egzemplarzy, o kierunku narodowo - chłopskim. Front Jedności Narodowej (FNJ) posiadał tygodnik „Batkiwszczyzna” (Ojczyzna) redagowany przez Dmytra Palijewa o nakładzie 5500 egz. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) opanowała tygodnik „Ridnyj Kraj” (Kraj Ojczysty) o nakładzie 4000 egz. oraz posiadała nieoficjalny organ „Wisti” o nakładzie 3000 egz. Czasopisma te propagowały ukraiński nacjonalizm. Ukraińska Partia Socjal - Demokratyczna (USDP) posiadała pismo „Wpered” pod redakcją Iwana Kwasnyci o nakładzie 1000 egz. Bezpartyjne czasopisma były reprezentowane przez tygodniki: „Nowyj Czas” pod redakcją Łewa Czubatyja o nakładzie 4300 egz. Czasopismem prorządowym był tygodnik „Selanin” (Wieśniak) o nakładzie 2100 egz. Celem tego organu było zbliżenie narodu polskiego i ukraińskiego. Rosyjskie Zjednoczenie Narodowe posiadało tygodnik „Russkij Hołos” o nakładzie 1500 egz. Ruska Włościańska Organizacja (RSO) miała tygodnik „Zemla i Wola”. Z kolei czasopisma młodzieżowe cechowała treść ideowo - wychowawcza o charakterze narodowo - religijnym. Z grupy czasopism oświatowych popularny był dwutygodnik „Ridna Szkoła” (Szkoła Ojczysta) organ Ukraińskiego Towarzystwa Pedagogicznego „Ridna Szkoła” we Lwowie (nakład 2500 egz.). Miesięcznik „Ukraińska Szkoła”, organ Związku Nauczycielskiego, redagowany był przez Jarosława Bileńskiego, wydawany w nakładzie 600 egz. Poświęcony był sprawom szkolnictwa średniego i pedagogice. Miesięcznik „Szlach (Droga) Nauczania i Wychowania” pod redakcją D. Juszczyszyna o nakładzie 2300 egz., poświęcony był sprawom szkolnictwa i metod nauczania.

Jeśli chodzi o gospodarkę podstawach wzniesionych przez Ukraińców jeszcze za czasów austriackich wyrósł gmach zorganizowanej spółdzielczości i przetwórstwa rolnego. Ukraińskie i związki gospodarcze były popierane przez polskie władze, ukrainizowały zresztą nie tylko Rusinów, ale i mniej narodowo uświadomionych Polaków, szczególnie żyjących w otoczeniu silniejszych skupisk ukraińskich. Inteligencja ukraińska oplotła wieś siecią placówek gospodarczych, oświatowych i innych, które były ogniskami promieniowania separatyzmu. Wyobrażenie o gęstości tej sieci daje pewne dane dotyczące ilości parafii, stowarzyszeń oświatowych i gospodarczych, obsadzonych przez siły inteligenckie lub półinteligenckie. Parafii było około 2000, towarzystw oświatowych „Proświty” ok. 3000, z 220 tys. czytelnikami (1937), spółdzielni 3100. Za pomocą tych stowarzyszeń będących płaszczyzną bezpośredniego zetknięcia ludu z inteligencją separatystyczną, dochodziło do uświadamiania wsi w duchu ideologii „ukraińskiej”.

Ciekawe dane dotyczące ukraińskich organizacji i szkolnictwa w przedwojennej Polsce znalazłam w jednym z opracowań wojennych z AK Obszar Lwów pt. Problem ukraiński znajdujących się dziś w IPN[45]. Swoje refleksje dotyczące nielojalności naszych ukraińskich współobywateli rozpoczyna od duchowieństwa greckokatolickiego, które w kościele Św. Jura we Lwowie umiejscowiła placówkę szpiegowską, odkrytą przez Policję Państwową w lipcu 1939 roku. Był tam magazyn broni, radio nadawcze, tajne drukarnie[46]. Autor podaje następującą statystykę pism w języku ukraińskim ukazujących się w kraju:1932-64; 1934-72;1939-81( w tym 2 jednodnówki).

Wspomina, że w konspiracyjnej, antypolskiej pracy UWO i OUN pomagały materialnie ukraińskie spółdzielnie, które swoim zasięgiem objęły cały kraj[47].Podaje dane na rok 1936- ogółem 3377. W tym: Spółdzielni spożywców-133, rolniczo-spożywczych-2495, mleczarni-135, kredytowe-535, rolno-kredytowe-387, inne-79. Spółdzielnie spożywcze miały wielomilionowe zyski, a na dodatek od państwa dostały 9.8 milionów pożyczki!

C.D.N

 

Bibliografia

[37] Wiemy, że to co działo się na terenach przed i zadnieprzańskiej Ukrainy u schyłku I wojny światowej była to pierwsza wielka fala ludobójstwa, która dotknęła przede wszystkim polskich mieszkańców kresów. Wojna przeciw Polakom z roku 1918-19 była wojną brudną i okrutną. Udział w niej przez polską w żadnym wypadku nie powinien być nagradzany. Literatura na ten temat została z wiadomych względów w Polsce komunistycznej niemal zupełnie wyniszczona. Przykładem niech będzie wyniszczenie wszystkich książek Zofii Kossak- Szuckiej, a wśród nich najbardziej znanej pt. „Pożoga”.

[38] Archiwum Straży Granicznej , teczki różne w zespole Małopolski Inspektorat Okręgowej Straży Granicznej 1928-1939, min, sygn. MIOSG 400; 1044 i inne.

[39] Dokument datowany Przemyśl 31 listopad 1932, L. Dz.894/Inf/32, adnotacja tajne. Dokument przygotowany prawdopodobnie dla MSW. ASG Szczecin, zesp. MIOSG sygn. 1044/10.

[40] Ibidem.

[41] Oto kilka przykładów. Księża grekokatoliccy m.in.: w Krępnej (były oficer ukraiński) nie pozwalali wiernym śpiewać hymnu polskiego w święta narodowe, w Świątkowej były oficer ukr. nie używał języka polskiego nawet wobec władz, nauczał jedynie historii Ukrainy, w Myscowej obchodził ukraińskie święta narodowe, obwieszając kościół ukraińskimi barwami, w Załużu do księdza rzymsko-katolickiego który zwrócił się do niego po polsku odpowiedział „ u mnie w domu mówią do psa po polsku”; w Olchowcach – ksiądz greckokatolicki zwalczał polskiego nauczyciela usiłującego podtrzymać ducha polskości wśród dzieci, ksiądz greckokatolicki w miejscowości Okno zabronił witać dzieciom nauczycielkę – Polkę.

Nauczyciele i kierownicy szkół m.in.: nauczycielka w Tyliczu (córka miejscowego popa) , ukrainizowała wraz z ojcem miejscową ludność- zdjęła polskie godło ze szkoły i w to miejsce powiesiła godło ukraińskie; kierowniczka szkoły w Świątkowej Wielkiej- szerzyła nienawiść do Polski, kierowniczka szkoły w Wisłoku Górnym. – dzieliła dzieci na ukraińskie i polskie i mówiące po polsku kazała nazywać „lachami”, zamiast polskich wkładała dzieciom do rąk chorągiewki ukraińskie, w Radoszycach (córka popa) razem z drugą (żoną popa) powadziły stałą agitację seperatystyczną, pierwsza z nich w czasie lekcji podarła zeszyt uczniowi za to, że był podpisany po polsku, nauczyciel z Zernicy Wyżnej członek OUN w czasie lekcji polskiego uczył ukraińskiego, nauczyciel w Ustrzykach Górnych grozi ludności, która ośmieliła by się nie głosować na listy ukraińskie (należy zwrócić uwagę, że w powiatach Sanok, Lesko, Gorlice wystąpienia antypolskie były szczególnie częste i ostre, przynależność do OUN nagminna, co kładzie kłam tezom większości dzisiejszych badaczy o „pokojowym” i propolskim nastawieniu tej ludności przed wojną!), nauczycielka w Skolem zabraniała dzieciom mówienia po polsku, nauczyciel w Różance Wyżnej odnosi się z nienawiścią do polskości, kierownik szkoły i nauczyciele w Stecowej podejrzewani o przynależność do OUN agitowali antypolsko młodzież, nauczycielka w Rudnikach wykpiwała wszystkie polskie obchody narodowe, zakazywała dzieciom śpiewać polskich pieśni (bo jej sprawiają przykrość), podburzała ludność miejscową przeciw kierownikowi szkoły- Polakowi, kierownik szkoły i nauczyciel w Kosowie Starym- wychowywali młodzież w duchu antypolskim, tak samo kierowniczka szkoły w Zebranówce, kierownik szkoły w Wierzbowcu, nauczyciele w Sokołówce, Kutach Starych, Perechrestnem, Żabiem i wielu wielu innych....Sędziowie ukraińscy w Lutowiskach, w Kołomyi, Kosowie- forowali wyroki antypolskie, mieli nastawienie wybitnie separatystyczne, niektórych wprost podejrzewano o przynależność do OUN. Także zastępca naczelnika gminy w Worochcie wraz z sekretarzem gminy terroryzowali ludność lojalną do państwa polskiego. Bardzo nielojalnie postępowali biorący renty inwalidzi wojenni w Lubukowcach, Oleszkowie, Ilińczy.

[42] Działalność KPZU uwydatniła się z całą nocą we wrześniu 1939 r. aż nadto w dobitny sposób, jak również podczas okupacji wschodnich obszarów przez bolszewików /1939-1941/. Na jej czele ,ale i w składzie było dużo przedstawicieli mniejszości żydowskiej.

[43] Marian Feliński, Ukraińcy w Polsce, Warszawa 1931, s. 122.

[44] ibidem... s. 123.

[45] Zespół AK. Obszar Lwów, sygn. AK 602. Adnotacja: Władyka Michalski Jan. Komendant Obszaru Lwowskiego „Nie”, sierpień 1943.

[46] Gdy armia polska cofająca się przed Niemcami okopała się na ulicach Grodeckiej, Okrężnej, Janowskiej ...by stawić zbrojny opór posypały się strzały z dachów, okien, w plecy walczących, zagrały karabiny maszynowe z lasów bruchowickich.Tak odwdzięczyli się Ukraińcy za polska lojalność...ibidem.

[47] Autor opracowania pisał bez ogródek, że Polacy kupując masło, jaja, mleko, nie mieli pojęcia, że dozbrajają wrogów Polski.

KOMENTARZE

 • Tylko pytania... . !!!
  Można postawić zasadnicze pytania.

  Czy w materiałach lekcji historii u nas w Polsce po 1989 roku uczą o zwyrodnialcach z pod znaku UPA i SS-galizien ? O bestialskim ludobójstwie dokonanym przez Ukraińców zachodnich na ponad 200 tysięcy Polaków ?

  Jak to jest, że oficjalne "polskie" władze są zaprzyjaźnione z zamachowcami z pod znaku bandery i UPA którzy krwawo obalili legalną demokratycznie wybraną na Ukrainie władze ?

  Dlaczego w sprawie Katynia urządzają pokazowe przedstawienia a nie widzą ponad 200.000 POLSKICH OFIAR ukraińskiego na Polakach ludobójstwa ?

  Ludobójstwa dokonanego nie na uzbrojonych żołnierzach ale na bezbronnych noworodkach, dzieciach starcach i poprostu ludności cywilnej. Która nie miała nic wspólnego z polityką 2RP bo żyli tam z pracy własnych ciężko spracowanych rąk !!!

  Co to są za władze, politycy którzy nie dbają o interesy POLSKICH ofiar ukraińskiego ludobójstwa ?

  Dlaczego milony Polaków milczy i godzi się na taką wybiórczą politykę ze tych z Katynia czci się a tych z Wołynia i Małopolski traktuje jak gorszej kategorii jak nie wartych uczczenia, szacunku zamaltretowanych i spalonych POLAKÓW.

  Tak nie może być by ""polskie"" władze jeszcze wspomagały obecnych spadkobierców UPA i SSgalizien rządzących obecnie Ukrainą i mających za symbole ludzi pokroju jak hitler, s.banderę czy innych bestialskich zwyrodnialców.

  Niech ludzie dobrej woli nie godzą się na fałszywą przyjaźń z oprawcami naszych RODAKÓW którzy w większości nawet nie mają grobów i nie są po tych bestialskich zbrodniach pochowani, bo ślad wszelki po nich zaginą.
 • --------------------
  -------- [ Ze składek gmin-nych świecka syjonistyczna sieć szkół Tarbut sfinansowała powstanie na całym Woły-niu szkół hebrajskich. Religijny ruch syjonistyczny Yavne również założył kilkadziesiąt uczelni, a także jesziw i chederów (oferujących program uzupełniający dla żydowskich dzieci uczęszczających do polskich szkół publicznych). Internacjonalistyczni socjaliści z Bundu założyli do 1925 r. dwadzieścia szkół jidysz. Zwolennicy Bundu wyznawali zasady rewolucji socjalistycznej i pozostania na ziemiach historycznie zamieszkanych przez ludność żydowską. Preferowali zatem język jidysz, a nie hebrajski. W roku szkol-nym 1938–1939 na Wołyniu funkcjonowało siedem prywatnych szkół żydowskich. Dla porównania – było tylko jedno liceum ukraińskie, do tego publiczne. ]
 • ------- Autor !!!!!!!!! przeczytaj książkę - pózniej wymądrzaj się !!!!!!.
  https://www.polska1918-89.pl/pdf/zycie-i-smierc-zydow-z-zachodniego-wolynia,-1921%E2%80%931945,6541.pdf
 • Ratować od zapomnienia.
  Kopiować(o ile możliwe).
  Wklejać gdzie się da.
  Pamiętać.
  Pamiętać.
  Wygląda jakby władze Rzeczypospolitej chciały w czasach wojujących szowinizmów pokazać światu że można normalnie. Bez szczucia i wzajemnego podsycania zaszłości w świecie dopiero otrząśniętym z szoku Wielkiej Wojny.
  A tymczasem tak potraktowani miejscowi, bo miejscowi przecież, zachowali się jak wściekłe psy.
  Oficjalne uśmiechy plus deklaracje dla ówczesnych grantów.
  Nieoficjalnie krecia robota i nacjonalistyczno podziałowe zapędy w dopiero zmartwychwstałej Polsce.
  "Nie wybaczę Ci tego dobrego, coś mi uczynił"- w najczystszej zdradzieckiej postaci.
  Nie zapominać.
  I... nie wybaczać póki ostanie się choć jeden bandersyn.
 • @Monaco 23:20:15
  Bardzo trafne pytania.
  Zapytam tylko czy takie władze to władze Polskie czy anty Polskie ?
  Odpowiedź nasuwa się sama.
 • @Oscar 07:36:11
  Pisząc o anty-polskich "władzach" masz na myśli PiS?
 • @Robik 07:43:32
  Nie tylko PIS ale i PO i inne kanapy.
  Nie da się tego ukryć.

  Polityka zagraniczna solidaruchów jest anty Polska (szkodliwa dla Polski).
  Polityka gospodarcza PIS ta wewnętrzna jest dużo lepsza od polityki PO.

  Popieram cele PISu w zakresie polityki gospodarczej a nie popieram polityki zagranicznej... no i nie popieram polityki wyznaniowej PIS ..
  Cała zadyma aborcyjna to inicjatywa KK (podstępna, zamordystyczna, inkwizycyjna...)
  W przypadku PO tam nie ma niczego do popierania... no może w temacie aborcji są bardziej cywilizowani.. choć wątpię... bo oni wszystko traktują jako broń przeciw PIS.
 • Czyż to nie jest majstersztyk?
  Rosja miała oddać polskie ziemie, które zagarnęła Polsce za bolszewii a tymczasem grandziarze zza wielkiej wody oddali Ukrainie (potem banderlandowi) wszystko to - co kiedyś było PRL-em. Tak Ukrainie - bo skoro obecnie rządzi atrapą Polski żymokomuna o ukraińskich korzeniach - to nie może być inaczej. Powyższe będzie odczuwalne bardziej z każdym, następnym mijającym rokiem.
  Wniosek?
  Tamtejszy banderland i teraźniejszy - należy traktować jako zazbrojoną minę podłożoną pod polski zad w Europie - gdzie lont do niej znajduje się w kosmatej łapce - światowego dziecka diabła. Tamta minę odpalono (Wołyń i nie tylko) a obecna - czeka na odpalenie.
 • @Oscar 08:19:23
  Czyli w następnych wyborach będziesz głosować na anty-polskie PiS!
 • @Robik 09:26:51
  Jak nie będzie na stole opcji Polskiej ...
  to będę szukał najmniejszego zła.
  Niegłosowanie jest pasywnym dopuszczeniem większego zła.

  Na dzisiaj lepszy PIS niż PO czy kanapy typu Hołownia .
  To jest bardzo prosta strategia.

  Głosować przeciw nie można (ordynacja nie daje takiej opcji)
  Niegłosowanie to zgoda na gorsze zło...
  wszystko co może zrobić obywatel to wybrać mniejsze zło.
  to taki bandycki system...
  Głosowaniem go ni zmienisz ...bo opcji Polskiej nikt nie dopuści na scenę polityczną... Był Lepper ... to była opcja Polska (jedna z wielu możliwych ale Polska) ... już nie ma Leppera ..pamiętamy jak rozwalano samoobronę i jak zginął Lepper.
 • @Oscar 09:46:43
  To do wyboru mamy tylko PiS, PO i Hujownię?
 • @Robik 10:26:20
  z sieci znamienna informacja...
  "Zgodnie z nową ustawą zatwierdzoną przez Radę Ukrainy, SBU (Ukraińska Służba Bezpieczeństwa, oddział CIA po zamachu stanu w 2014 r.) Może wykluczyć z wyborów i rozwiązać każdą partię polityczną w kraju.
  Tyle o demokracji na Ukrainie …
  "
  W Polsce takiej ustawy pewnie nie ma .. ale praktyka jest podobna.

  Opcji mamy tyle ile wystawi mafia...
  Każda opcja nie autoryzowane przez mafię będzie z "dysklasyfikowana".
  podobni jak ruscy sportowcy. To teraz taki "demokratyczny trynd".
 • @Oscar 08:19:23
  "Nie tylko PIS ale i PO i inne kanapy."

  Do tej antypolskiej bandy dodałbym jeszcze zwolenników szczepień przeciwko... wirusom (!!!) nieprzebadanymi (!!!) substancjami.

  Zwłaszcza tych co jak ostanie zje...y migają się od konkretnej odpowiedzi na temat wybiórczego działania maseczek i zamiast odpowiadać nt maseczek opowiadają o... sikającym psie.
  I tak - dobrze wiesz, że o Tobie mowa Oscar.

  "Popieram cele PISu w zakresie polityki gospodarczej..."

  Następny przykład na debilizm Oscara? Gospodarka uwalona ultrapatologicznym prawem i nadmiernymi podatkami, a pis-dzielce dalej komplikują prawo i wprowadzają nowe podatki. A wszystko jeszcze "doprawiają" "narodową kwarantanną" i obostrzeniami, bo zjebane testy coś pokazały. Tylko nikt nie wie co...

  I teraz mi powiedz jakim debilem trzeba być, żeby popierać cele pislamu w polityce gospodarczej?

  Idź się zaszczep - w maseczce i przyłbicy ;-PPP
 • @Monaco 23:20:15
  "Jak to jest, że oficjalne "polskie" władze są zaprzyjaźnione z zamachowcami z pod znaku bandery i UPA którzy krwawo obalili legalną demokratycznie wybraną na Ukrainie władze ?"

  Zapewne spowodowały to rozmaite "metafizyczne" oddziaływania zza wielkiej wody - o metafizyce wspominał o "nasz" portalowy marcowy emigrant Berkeley72 w odniesieniu do biologii, więc czemu nie miałoby efektów tej "metafizyki" być i w polityce "polskich" władz....

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_G%C5%82ogoczowski

  Serdecznie pozdrawiam
 • @ninanonimowa 01:01:36
  "------- Autor !!!!!!!!! "

  Co tak krzyczysz,----------------- hę? ---------------- Kowid? ;-)
  Masz kwiatuszka na uspokojenie:
  @--->>>>>>>>-----------------------
 • @Robik 10:26:20
  "To do wyboru mamy tylko PiS, PO i Hujownię?"

  Oscar tak się przejął urojoną pandemią, że maseczkę nosi na oczach, a od wewnętrznej strony ma nakreślony flamastrem napis: PiS!!!! ;-(

  Ukłony
 • Dobry filmik na właściwym poziomie.
  To kluczowy materiał "historyczny" na poziomie pierwszoklasisty..
  każdy pożyteczny ... może go zrozumieć ..o ile tylko potrafi już czytać.

  https://www.cda.pl/video/62852977c

  gorąco polecam głębokie studia tego naukowego materiału
  wszystkim solidaruchom ...
  oraz refleksję na swoim własnym postępowaniem, oceną, poglądami... gdy opisane w filmie zdarzenia miały miejsce.
 • @ Autor, All
  "Wrócili oni niestety wzmocnieni nowymi członkami, wyszkolonym w Pradze i przez Niemców w Berlinie, i to wtedy, kiedy trwała bezpardonowa niemiecko- polska wojna gospodarcza."

  Ta wojna trwa nadal - teraz szkopy nałożyły unijną maseczkę.
  Niedawno wyciekło info, że dane DNA polskich żołnierzy, policjantów i strażaków wyciekły do Niemiec (mówił o tym Uszi: https://www.youtube.com/watch?v=9kG9Fg2lmyc&ab_channel=Uszi)

  Teraz tylko trzeba zatrudnić jakąś firmę, która zrobi "szczepionki" np.... niemiecki BioNTech :-)

  https://pl.wikipedia.org/wiki/BioNTech

  Dobrze kojarzę?
  (Oscar, zaszczepisz się bajontekiem? ;-P )

  A za wpis daję oczywiście 5*

  Serdecznie pozdrawiam
 • @Oscar 12:13:36
  Za jakiś czas dzisiejsi "covidowi opozycjoniści" będą mieli taki sam problem jak solidaruchy.. dzisiaj gdy powszechna staje się wiedza i szkodliwości ich działań gdy rozwalali PRL i pomagali rozgrabiać Polskę...
  Wtedy solidaruchy były tak samo "mądre" jak dzisiaj "Covidowa opozycja" takie same ataki personalne ... na tych którzy już wtedy widzieli skrajny idiotyzm albo wręcz zdradę solidaruchów (ci głupsi nie zdradzali..bo nie rozumieli.. ale ci co rozumieli to już zdradzali).

  Za nieświadome spowodowanie strat też jest kara choć dużo niższa (wiadomo idiota) niż za świadome działania (to już zdrada narodowa).

  Covidowych opozycjonistów też czeka podobne rozliczenie jak niebawem przejdą solidaruchy (jak mafia, ich patron i nadzorca .. upadnie).
  PIS się troszkę z tej mafijnej rodziny wyłamuje .. troszkę bo bardziej nie może ..bo go mafia "zresetuje" jak Trampa.
 • @Robik 09:26:51
  On będzie mędził ludziom PiS. Robi to od lat tu, na NEONie
 • @Oscar 12:24:47
  Oscar, daj spokój z tymi atakami na "solidaruchów".
  Komu jak komu ale Tobie tego nie wypada tego robić skoro na nich głosujesz!
 • @Oscar 12:24:47
  Niestrasz nie strasz bo się zesrasz żydku.
 • @Oscar 12:24:47
  "...dzisiaj gdy powszechna staje się wiedza i szkodliwości ich działań gdy rozwalali PRL i pomagali rozgrabiać Polskę..."

  Nie widzisz, że piszesz o obecnych działaniach PiS? Wystarczy zamiast "PRL" wstawić "Polska".
  Jeśli widzisz, to znaczy że zdradziłeś Polskę. Jeśli nie widzisz to cytując Ciebie "wiadomo idiota".
  Także ten....
 • @Oscar 12:24:47
  "@Oscar 12:13:36"

  Widzę, że się tak zakałapućkałeś w zeznaniach, że już sam sobie zaczynasz odpowiadać na własne urojenia...
  Czy to też objaw kowid? ;-DDD
 • @Oscar 12:24:47
  A tak nawiązując do polityki gospodarczej pis, a jednocześnie tematu notki Szanownego Autora, to skąd się wywodzi rodzina Kaczyńskich? Skąd ta chęć wspierania neobanderowców? Skąd jednocześnie ta chęć pozostania w UE - tworu służącego Niemcom?
  Kojarzysz?
 • @Jasiek 19:00:43
  Abracadabra Salute :))) https://gloria.tv/post/CFVgasqjokJY37DzKwj6mkkra
 • @Robik 07:43:32
  Od 1945 roku nie było w Polsce rządu, który reprezentował by Polską Rację Stanu. Wszędzie są żydzi zgodnie z wytycznymi Jakuba Bermana...
  Tylko ciemne Polactwo tego nie dostrzega...
 • @Repsol 21:35:55
  Ojej, jakie straszne... ;-)
  Dzięki za link.
  Ukłony
 • Orlęta Lwowskie. „Walczył dziadek obok wnuczki, ginął brat obok siostry” – A. i K. Żabierkowie
  Zbliża się 100 rocznica wybuchu walk i bohaterskiej postawy polskiej ludności Lwowa w czasie starć o przynależność Małopolski Wschodniej. Heroizm wielu młodych chłopców i dziewcząt powinien dziś być przykładem miłości do Ojczyzny dla polskiej młodzieży. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa krótkie przedstawienie wydarzeń z miasta, które w swojej dewizie Semper Fidelis najlepiej wyraziło swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.
  ZOBACZ: „W czasie walk we Lwowie żydzi jawnie opowiedzieli się po stronie Ukraińców!” Wywiad z Krzysztofem Żabierkiem o utracie Kresów i nowej książce [WIDEO] Żydzi jawnie opowiedzieli się po stronie ukraińskiej w czasie walk we Lwowie. Jak zauważała prasa polska, choć społeczność żydowska w licznych wpisach podawała się za Polaków, „(…) w najcięższej godzinie okazała się neutralną. Ale jakaż to była neutralność?”. Żydzi wspierali i walczyli po stronie Ukraińców czytamy w najnowszej książce Krzysztofa Żabierka. W nagrodę na Wołyniu Ukraińcy wymordowali żydów nawet przed Polakami.
  https://wprawo.pl/w-czasie-walk-we-lwowie-zydzi-jawnie-opowiedzieli-sie-po-stronie-ukraincow-wywiad-z-krzysztofem-zabierkiem-o-utracie-kresow-i-swojej-nowej-ksiazce-wideo/

  Całość tu

  https://wprawo.pl/orleta-lwowskie-walczyl-dziadek-obok-wnuczki-ginal-brat-obok-siostry-a-i-k-zabierkowie/

  Ps...Patrzcie Państwo jakie jaja, za ludojada Stalina, jego następców Związku Radzieckiego, Gorbaczowa uległego, rosyjskiego Jelcyna, Putina…dopóki trzymali wynalazki krainy Uuuu za kapucyna było u banderowców spokojnie, jak tylko na kabanie pastowanym siadły kowboje judeoamerykańskie okrakiem, zrobiło się jak na wojnie, bliźniaczej do tej, w której ginęły Lwowskie Orlęta wciągnięte w światową ubojnię.

  1. Jak i dlaczego Wrocław staje się „Małym Kijowem” reportaż znanego ukraińskiego portalu.

  2. Olga Nawoja Tokarczuk – ukraińskie nazwisko to nie zarzut!
  3. Dr Jan Przybył: „Polska a Ukraina, historia a mity”
  4. Bestialskie gwałty Ukraińców na kobietach i dzieciach. | wolna-polska.pl


  Wielu twierdzi, że to ideologia integralnego nacjonalizmu głoszona przez Dmytro Doncowa spowodowała skalę niewyobrażalnych zbrodni jakich dokonał naród ukraiński pod przywództwem OUN-UPA. Ja natomiast twierdzę, że ta ideologia trafiła po prostu na podatny grunt jakim cechował się naród ukraiński, Ideologia Dmytro Doncowa była opublikowana dopiero w 1926 r. Trzeba też przyznać że były liczne wyjątki i w czasie tego krwawego genocidum atrox niektórzy Ukraińcy pomagali i ostrzegali Polaków za co, gdy wyszło to na jaw, ponosili ci Ukraińcy razem z rodzinami męczeńską śmierć z rąk swoich rodaków.
  Moją opinię potwierdzają wyniki sejmowej komisji śledczej o ukraińskich zbrodniach na ludności polskiej z 1919 r. pod tytułem „ O okrucieństwach hajdamackich” a tezy ideologii Dmytro Doncowa były opublikowane dopiero w 1926 r.

  http://niezwykle.com/o-okrucienstwach-hajdamackich-o-ukrainskich-zbrodniach-na-ludnosci-polskiej-z-1919-ktore-ujawnila-sejmowa-komisja-sledcza/
  W maju 1919 r. wojska polskie opanowały Galicję Wschodnią. Wtedy to wyszły na jaw okrucieństwa i zbrodnie dokonane na Polakach przez Ukraińców podczas ich półrocznego panowania w tym regionie. W celu zbadania okrucieństw ukraińskich powołana została specjalna sejmowa komisja śledcza. Należy przy tym zaznaczyć, że wspomniana komisja sejmowa mogła działać jedynie na terenach już wyzwolonych przez Polaków.
 • WIDEOŚWIADKOWIE RZEZI WOŁYŃSKIEJHISTORIA
  Krwawa Niedziela w Kisielinie. Świadek Danuta Kujawa o ukraińskim ludobójstwie na Polakach. „To jest nie do przebaczenia” [WIDEO]
  https://ebd.cda.pl/620x395/6280889c2

  11 lipca 1943 roku Danuta Różańska (później po mężu Kujawa) miała 13 lat. Jak co niedzielę, także i tego dnia z rodzicami udała się do do kościoła. Była deszczowa pogoda, dlatego do świątyni przyszło mniej wiernych niż zwykle. Być może było to zrządzenie Bożej Opatrzności. W czasie Mszy Świętej kościół otoczyli ukraińscy ludobójcy, którzy za cel wzięli sobie bezbronnych, modlących się Polaków. Gdy po zakończeniu mszy nasi rodacy zaczęli wychodzić z kościoła, otworzono do nich ogień. Wśród zaatakowanych wybuchła panika, ludzie cofnęli się do środka i zaczęli szukać ukrycia. Kilkadziesiąt osób zabarykadowało się na piętrze plebanii połączonej z kościołem. Polacy, którzy uciekli na piętro plebanii, zdołali się obronić, rzucając we wspinających się po drabinach upowców cegłami z rozbieranych ścian i pieców oraz odrzucając wrzucane przez okna granaty. Niejednemu Ukraińcowi udało się w ten sposób odebrać życie. Po ponad 10 godzinach Ukraińcy uciekli. Tam na plebanii, z mamą ukrywała się mała Danusia. Jej tato został zastrzelony, gdy wychodził z kościoła. Dziewczynka nie mogła się z tym pogodzić. Kilka miesięcy później, jako nastolatka, rozpoczęła służbę przy Armii Krajowej.
  Chciałam pomścić śmierć ojca opowiada mi, dziś 90 letnia, pani Danuta.
  Ukraińcy to naród, który nie potrafił walczyć, tylko mordować bezbronnych ludzi mówi pani Danuta. Gdy wylicza jakimi metodami Ukraińcy mordowali Polaków, łamie jej się głos. Jestem katoliczką i mówi się: „przebaczajmy”, ale ja nie potrafię przebaczyć, nie mogę. To jest nie do przebaczenia wyznaje i dodaje: Potrzebujemy pamięci i prawdy. To było ludobójstwo na Polakach. Pani Danuta wspomina także jak Ukraińcy oraz żydzi witali sowieckich okupantów, którzy we wrześniu 1939 roku dokonali agresji na Polskę. Żydzi i Ukraińcy bardzo się cieszyli, bardzo! opowiada.

  Wywiad z Panią Danutą to kolejna rozmowa, którą przeprowadziłem w ramach autorskiego projektu „Spotkanie ze Świadkiem Rzezi Wołyńskiej”. To projekt, który realizuję dzięki WSPARCIU Drogich Czytelników portalu wPrawo.pl. Nie wspiera mnie żadna agencja rządowa, organizacja, bezpieka, Unia Europejska czy jakakolwiek zorganizowana grupa. Tym bardziej dziękuję Państwu za wsparcie tego niezwykle ważnego projektu! Wszystkie nagrania ukazują się w aplikacji wPrawoTV oraz na portalu wPrawo.pl w dziale „Świadkowie Rzezi Wołyńskiej”. W przyszłym roku, po opracowaniu zebranego materiału i przeprowadzeniu kolejnych nagrań, które zacznę realizować w lutym 2021 roku, wspomnienia zostaną wydane w książce.

  Opracowane wywiady:

  Świadek rzezi wołyńskiej i ofiara pierwszego ataku banderowców – ROMAN STRĄGOWSKI [WIDEO]
  Z Wołynia do komory gazowej. Przejmujące wspomnienia p. Wiesławy Farbiszewskiej, która cudem uniknęła śmierci [WIDEO]
  [WIDEO] „Mój braciszek ssał pierś zamordowanej mamy.” Wzruszające wspomnienia i apel świadka rzezi wołyńskiej – Stefania Pasieka
  „A teraz zobaczycie komedyjkę.” Wspomnienia Wandy Podhalicz, świadka rzezi wołyńskiej [WIDEO]
  „Uciekł przed wywózką do Katynia, zabili go Ukraińcy. Babcię spalili żywcem.” Wspomnienie Marii Bułkowskiej, świadka Rzezi Wołyńskiej [WIDEO]
  Z Wołynia do niemieckiego obozu. Relacja Apolonii Rosińskiej, świadka Rzezi Wołyńskiej [WIDEO]
  Mocny apel do władzy i wspomnienia Marii Panek, świadka Rzezi Wołyńskiej! [WIDEO]
  „Ukraińcy mordowali czym popadnie…” Wspomnienia Świadka Rzezi Wołyńskiej, Janiny Bednarskiej [WIDEO]
  „Była Polska, nie ma Polski. Rżnąć Lachów!” Kazimiera Siwoń wspomina ukraińskie ludobójstwo i entuzjazm Żydów na widok sowietów [WIDEO]
  „Polaków zaciągali do band, a następnie mordowali pod Lwowem.” Alicja Heflich ze Lwowa wspomina zapomniane ukraińskie ludobójstwo [WIDEO]
  Tułaczka i zbrodnie zgotowane przez Ukraińców. Wspomnienia Anny Brojak – Świadka Rzezi Wołyńskiej [WIDEO]
  „Nie potrafię przebaczyć… Wszystkich pobili siekierami, piłami, motykami.” Wspomnienia Stanisława Krzaczka – Świadka Rzezi Zamojskiej [WIDEO]
  „Był mróz, dziadkowi było zimno, to mu Ukraińcy dom podpalili…” Wspomnienia Świadka Rzezi Wołyńskiej – Stanisławy Cal [WIDEO]


  Ps...Do tej opowieści warto dorzucić Krzesimira Dębskiego. Sporo opowie o obronie kościoła w Kisielinie gdzie przeżyła najazd ukraiński a dziadkowie po powrocie do wsi zostali zamordowani. No tak Pani Danuto ale szefostwo szachrajskiej międzynarodówki zadecydowało, że Ukraina to jest nasz pasożytniczy partner strategiczny więc nasi wszyscy przywódcy (wszyscy charyzmatyczni rzecz jasna), poczynając już od Kuronia, Michnika, poprzez KUL, który Juszczenkę uhonorował doktoratem aż do ostatniego naczelnika, który dyszkantem spod pachy Kliczki „Sława Ukraini!, „Herojam Sława” polecenie przyjęło bez dyskusji, mieszają nas pracowicie i nie spoczną aż Kaganat Europy Środkowo – Wschodniej stanie się faktem, licząc, że prowincja POLIN będzie w koronie Kagana.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031