Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
275 postów 403 komentarze

Kodeks Norymberski przeciwko medycznym zbrodniarzom

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Szczepienie, jeżeli nie znamy jego zagrożenia, jest głupotą, jeśli je znamy, jest przestępstwem.

Kodeks Norymberski, zwany też Dekalogiem Norymberskim, powstał w 1947 roku po serii procesów, które miały miejsce między 9 grudnia 1946 roku a 20 sierpnia 1947 roku, w sprawie zbrodni popełnionych przez członków nazistowskich służb medycznych III Rzeszy (oskarżonych było dwudziestu lekarzy oraz trzech przedstawicieli personelu wojskowo-administracyjnego). Toczyły się one przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze i dotyczyły działań noszących znamiona zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Osoby postawione przed sąd swoimi działaniami przeczyły podstawowym ideom zawodu lekarza – ochronie dobra pacjenta oraz służeniu człowiekowi swoją wiedzą i umiejętnościami medycznymi. Badania nazistowskich lekarzy przeprowadzano w obozach koncentracyjnych, najwięcej w obozie w Auschwitz, a działania te podejmowane były na zamówienie wojska lub koncernów farmaceutycznych (Kubiak 2014). Zajmowano się między innymi doskonaleniem technik sterylizacyjnych w celu zmniejszenia populacji „rasy niearyjskiej”, czy też testowaniem leków na zarażonych w tym celu więźniach. Do najbardziej okrutnych badaczy należał dr Josef Mengele. Jako lekarz obozowy przeprowadzał eksperymenty dotyczące ciąży mnogiej, warunków jej powstawania i dziedziczności cech u bliźniąt jedno-jajowych. Interesowały go m.in. karły, cechy „rasy aryjskiej” oraz badania nad nowotworami. Swoje doświadczenia przeprowadzał bez znieczulenia. Szacuje się, że w wyniku jego eksperymentów straciło życie ok. 3000 probantów (Posner i Ware 2000).

Przymusowe szczepienia, za którymi otwarcie opowiada się np. Bill Gates, stały się ostatnio jednym z głównych tematów na świecie. Ludzie zaczynają zastanawiać się, jak uniknąć tej „cudownej” manipulacji w ich zdrowie. Oczywiście nikt nie zna przepisów we wszystkich krajach, bo są różne, jednak istnieje prawo uniwersalne. Nazywa się je „kodeksem norymberskim”.

Kodeks etyczny

Kodeks norymberski to międzynarodowy dokument regulujący zasady przeprowadzania eksperymentów i procedur medycznych na ludziach.

Kodeks został opracowany przez aliancki Trybunał Wojskowy i przyjęty po norymberskim procesie lekarzy w 1947 roku.

W jego wyniku wielu obywateli, w tym wielu lekarzy wysłano na szubienicę, w szczególności za przymusowe podawanie ludziom różnych szczepionek.

Wyrok sądu w Norymberdze ustanowił również w 10 zasad, na które lekarze muszą się zgodzić w ramach przeprowadzania eksperymentów na ludziach.

Zasady te zapisano w akceptowanym obecnie na całym świecie

„kodeksie norymberskim”

, który ustanowił nowy standard etycznych zachowań medycznych w okresie po II wojnie światowej w kwestii praw człowieka.

Norymberga - Nazisci wobec swoich zbrodni cz.1

https://www.youtube.com/watch?v=YALwi383DwI&feature=emb_logo

Norymberga - Nazisci wobec swoich zbrodni cz.2

https://www.youtube.com/watch?v=yuy2_tk8sU4&feature=emb_logo

 

Kodeks norymberski – zasady

1. Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie niezbędna. Oznacza to, że dana osoba powinna mieć zdolność prawną do wyrażenia zgody; powinien być tak usytuowany, aby móc korzystać z wolności wyboru, bez udziału jakiegokolwiek elementu siły, nieuczciwości, oszustwa, przymusu, nadmiernego sięgania po nie lub innej ukrytej formy przymusu lub wymuszenia; i powinien mieć dostateczną wiedzę i zrozumienie elementów omawianego zagadnienia, aby umożliwić mu podjęcie rozumnej i świadomej decyzji.Ten ostatni element wymaga, aby przed podjęciem przez podmiot doświadczalny decyzji twierdzącej, ujawniono mu charakter, czas trwania i cel eksperymentu; metody i środki, za pomocą których ma być przeprowadzony; wszelkie niedogodności i zagrożenia, których można się spodziewać; oraz skutki dla jego zdrowia lub osób, które mogą wyniknąć z jego udziału w eksperymencie. Obowiązek i odpowiedzialność za ustalenie jakości zgody spoczywa na każdej osobie, która inicjuje, kieruje lub angażuje się w eksperyment. Jest to osobisty obowiązek i odpowiedzialność, której nie można bezkarnie przekazać nikomu.

2. Eksperyment powinien przynosić owocne rezultaty dla dobra społeczeństwa, niemożliwy do osiągnięcia innymi metodami lub środkami badawczymi, a nie losowy i niepotrzebny z natury.

3. Eksperyment powinien być tak zaprojektowany i oparty na wynikach doświadczeń na zwierzętach oraz znajomości naturalnej historii choroby lub innego badanego problemu, aby oczekiwane wyniki uzasadniały przeprowadzenie eksperymentu.

4. Eksperyment należy przeprowadzić tak, aby uniknąć wszelkich niepotrzebnych fizycznych i psychicznych cierpień i obrażeń.

5. Żaden eksperyment nie powinien być przeprowadzany, jeśli istnieje a priori powód, by sądzić, że nastąpi śmierć lub kalectwo; z wyjątkiem być może tych eksperymentów, w których sami lekarze eksperymentatorzy służą jako badani.

6. Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nie powinien nigdy przekraczać tego, który określa humanitarne znaczenie problemu, który ma zostać rozwiązany w ramach eksperymentu.

7. Należy dokonać odpowiednich przygotowań i zapewnić odpowiednie udogodnienia, aby chronić podmiot doświadczalny przed nawet odległymi możliwościami obrażeń, kalectwa lub śmierci.

8. Eksperyment powinien być prowadzony wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje naukowe. Na wszystkich etapach eksperymentu od osób przeprowadzających lub zaangażowanych w eksperyment należy wymagać najwyższych umiejętności i staranności.

9. W czasie trwania eksperymentu podmiot ludzki powinien mieć swobodę zakończenia eksperymentu, jeśli osiągnął fizyczny lub psychiczny stan, w którym kontynuacja eksperymentu wydaje mu się niemożliwa.

10. W trakcie trwania eksperymentu prowadzący eksperyment musi być przygotowany do zakończenia eksperymentu na dowolnym etapie, jeśli ma prawdopodobne powody, by wierzyć, działając w dobrej wierze, posługując się wyższymi umiejętnościami i starannym osądem, których wymaga od niego kontynuacja eksperymentu, że eksperyment może spowodować obrażenia, kalectwo lub śmierć podmiotu eksperymentalnego.

 

Jak ludzie tracą smak i węch

https://www.youtube.com/watch?v=wiGBP6lN1NI&feature=emb_logo

Kwestia szczepień i dobrowolna zgoda

Jak kodeks etyczny ma się do kwestii szczepień?

Otóż kluczowe punkty to 1 i 6 – to znaczy, że osoba zaangażowana w szczepienie musi sama wyrazić na nie zgodę.

Każdy pacjent powinien mieć możliwość korzystania ze swobody wyboru bez interwencji jakiegokolwiek elementu siły, oszustwa, przymusu, bezpośredniego lub ukrytego.

Musi posiadać wystarczającą wiedzę i zrozumienie elementów zagrożenia, który płyną ze szczepionek.

Oczekiwane korzyści muszą przewyższać ryzyko, a także należy unikać niepotrzebnego bólu i cierpienia, a lekarze powinni unikać działań, które szkodzą pacjentom.

Podobne stanowisko w tej sprawie ma uniwersalny dokument prawny art. 6 oświadczenia UNESCO z 2005 r. w sprawie bioetyki i praw człowieka.

Jest tam napisane:

Wszelkie zapobiegawcze, diagnostyczne i terapeutyczne interwencje medyczne powinny być przeprowadzane wyłącznie za uprzednią, bezpłatną i świadomą zgodą zainteresowanej osoby na podstawie odpowiednich informacji. Zgoda musi zostać wyrażona, ale może zostać też cofnięta przez osobę zainteresowaną w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

W żadnym wypadku układ zbiorowy wspólnoty lub zgoda lidera społeczności lub innego organu nie może zastępować świadomej zgody pojedynczych osób fizycznych.

Tak więc wszelkie zarządzenia rządu, ministrów czy jakiegokolwiek innego „przywódcy” w sprawie obowiązkowych szczepień naruszają art. 6 oświadczenia UNESCO w sprawie praw człowieka i bioetyki.

Po drodze naruszają również kodeks norymberski, w szczególności art. 1 i 6.

Wciąż nie wiadomo, w jaki sposób władze różnych krajów będą próbowały ominąć te fundamentalne dokumenty etyczne.

Tymczasem warto wziąć sobie do serca słowa dr med. Franza Hartmanna, który osobiście doznał uszkodzeń po szczepieniu przeciwko ospie.

W książce „Cmentarz szczepień” (1912) pisał:

Szczepienie, jeżeli nie znamy jego zagrożenia, jest głupotą, jeśli je znamy, jest przestępstwem.

Dokumentem, który ostatecznie uprawomocnił tzw. ,,Kodeks Norymberski’’, jako integralną część prawa międzynarodowego, odnoszącego się do zakazu eksperymentów medycznych i wszelkiego rodzaju szczepień, które nie zostały dostatecznie zbadane, a przez to mogące stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia, został zatwierdzony po zakończeniu procesów niemieckich lekarzy, zbrodniarzy wojennych, w 1947 roku, była Deklaracja Helsińska przyjęta w roku 1964, a której ostateczną wersję przyjęto w roku 2013. Zakazuje ona wszelkich tego rodzaju praktyk i eksperymentów medycznych, prowadzonych pod przymusem i bez dobrowolnej oraz świadomej zgody każdego człowieka, który miałby być takowym poddany, i uznaje każdego kto je przeprowadza i do nich przymusza, jako za zbrodniarzy, a ich czyny jako zbrodnie przeciwko ludzkości.

Tak więc każdy rząd na świecie, który świadomie omija, bądź podważa to prawo, podpierając się własnymi prawami, wprowadzanymi ad hoc pośpiesznie, z ominięciem obowiązujących ustaw, kodeksu karnego i ustawy zasadniczej, czyli Konstytucji, czy też za pomocą rozporządzeń, nie mających absolutnie żadnych podstaw w jakimkolwiek prawie krajowym, a nade wszystko, zgodnie z obowiązującą Konstytucją, której artykuł 94, mówi wyraźnie o tym, że wszelkiego tego rodzaju uchwały i rozporządzenia, dotyczą tylko i wyłącznie jednostek podległych prezesowi rady ministrów i nikogo więcej. Tak więc rządzenie przez obecny rząd PiS, za pomocą właśnie takich przepisów jest całkowicie nielegalne, depczące wszelkie dobre obyczaje prawne, z prawem międzynarodowym włącznie, a nade wszystko zbrodnicze! Również każdy, kto rozprowadza tego rodzaju preparat medyczny, zwany szczepionką, oraz każdy kto namawia do jego przyjęcia jest wspólnikiem zbrodniarzy i współwinnym zbrodni przeciwko ludzkości. Dlatego też nikt z nas, nie ma absolutnie żadnego obowiązku podporządkowywania się takim zarządzeniom, ani też dochowywania takim władzom jakiegokolwiek posłuszeństwa, ani tym bardziej lojalności.

Deklaracja helsińska – zbiór zasad dotyczących prowadzenia badań klinicznych na człowieku, opracowanych przez Światowe Towarzystwo Medyczne.

Po raz pierwszy dokument ten został przyjęty w czerwcu 1964 roku, a w 1975 połączono go[1] z Kodeksem norymberskim. Deklaracja określa międzynarodowe zasady dotyczące prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiając na pierwszym miejscu dobro uczestników badań. Kilkakrotnie ulegała zmianom redakcyjnym; w październiku 2013 roku przyjęto obecnie obowiązującą wersję[2]. Została opracowana jako wykładnia zasad etycznych dla badań medycznych na ludziach, włączając w to badania nad materiałem biologicznym pochodzącym od zidentyfikowanego biorcy oraz badania nad danymi medycznymi pochodzącymi z historii chorób pacjentów. Założeniem dokumentu jest zasada, że powinien być uwzględniamy i czytany jako całość (żaden z jej przepisów nie powinien być stosowany w oderwaniu od pozostałych).

Opracował: Jacek Boki – Elbląg

2 Styczeń 2020 r.

 

Źródła:

KODEKS NORYMBERSKI I ETYKA PRZECIWKO PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ

https://www.odkrywamyzakryte.com/kodeks-norymberski-przeciwko-przymusowi-szczepien/

Barbara Krzyżewska - Kodeks Norymberski a autonomia jednostki

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/6301-5749.pdf

Kodeks Norymberski, a szczepionki

https://www.salon24.pl/u/lulek/1071536,kodeks-norymberski-a-szczepionki

Kodeks Norymberski a szczepienia – świadoma i dobrowolna zgoda

https://pubmedinfo.org/2017/05/04/kodeks-norymberski/

Deklaracja helsińska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_helsi%C5%84ska

Szantaż zwany zachętą

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/szantaz-zwany-zacheta

Życie, zdrowie, etyka - petycja we Francji: w cieniu Norymbergii - lekarze, farmaceuci, pielęgniarki

https://www.youtube.com/watch?v=B-ju0ssGkVE

Uwaga! Utrata węchu następuje po testach koronawirusowych!

Nie stwierdzono żadnego przypadku utraty węchu u osoby, która nie była poddana testowi na korona wirusa polegającemu na włożeniu sześciocentymetrowego patyka do nosa i uciśnięciu nim delikatnego nabłonka węchowego powodującego jego fizyczne uszkodzenie i utratę lub zmianą węchu.

https://odkrywamyzdrowie.pl/post/uwaga-utrata-wechu-nastepuje-po-testach-koronawirusowych

Dr Francis Boyle stwierdza, że w szczepionkach Pfizera jest HIV.

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/dr_francis_boyle,p2070307043

Film

https://theresistance.video/watch?id=5fd3fb3d7db9227957c50d5c

Artykuł źródłowy:

http://kresywekrwi.blogspot.com/2021/01/kodeks-norymberski-przeciwko-medycznym.html

KOMENTARZE

 • Autor
  Był kiedyś taki stary film "Prawo i pięść...Wszystko to co Pan napisał doskonale wiemy, ale skoro rząd całkowicie zrezygnował z przestrzegania prawa i kieruje się wyłącznie pięścią, co można na to poradzić? W tej chwili mamy nową aferę z wybieraniem Rzecznika Praw Obywatelskich a poprzedni też palcem w bucie nie kiwnął w obronie naszych praw. Płacimy na ubezpieczenie zdrowotne a ścierwo partyjne ma czelność jawnie grozić, że osoby, które się nie zaszczepią, będą odkopane od świadczeń zdrowotnych "z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu" - jak pierdzieliła jakaś PiS-owska gnida. Czego jeszcze trzeba? Kto będzie walczył za tych słabych i chorych?
 • 5*
  Dałem 5-

  Minus za "nazistów".
  https://dziennikzarazy.pl/wp-content/uploads/2020/12/niemcy.jpg

  P.S. III Rzesza NIEMIECKA - to pełna nazwa tego zbrodniczego państwa ufundowanego w celu Ostatecznego Rozwiązania Kwestii Słowiańskiej przez międzynarodowego żyda z "Nowego Jorku". Plany nie poszły do końca po myśli inwestorów, ale i tak wyszli na tym nieźle - Przedsiębiorstwo Hologram, Antysyfilizm; na tym Inwestorzy zbudowali "ład" powojenny.
 • @viridiana 00:11:14
  //Płacimy na ubezpieczenie zdrowotne a ścierwo partyjne ma czelność jawnie grozić, że osoby, które się nie zaszczepią, będą odkopane od świadczeń zdrowotnych "z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu" - jak pierdzieliła jakaś PiS-owska gnida. //

  -----------------------------------
  Art. 68 Konstytucji RP

  1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
  ------------------------------------

  Oczywiście parchata banda kamaryli Morytzovietzki-Kalksztein, plus zorganizowana i demokratycznie zjednoczona ponad demokratycznymi podziałami GRUPA PRZESTĘPCZA z KneSSejsmu (i tzw. Senatu) pokazała od roku, gdzie ma zapisy Konstytucji jako Prawa Nadrzędnego...
  Jest to jednak coś, co pozwoli w zgodzie z cywilizowanym prawem wyłapać tych zbrodniarzy, w trybie przyspieszonym osądzić, i powiesić.

  P.S. Ja się tak zastanawiam; czy taki Niedzielski i jemu podobni, czy oni nie wiedzą, nie czują podświadomie chociażby, że bezprawnymi, zbrodniczymi, działaniami covidowymi upletli sobie sznur na szubienicę? Aż tak te ścierwa są pewne "zwycięstwa" (nad kim?) i bezkarności?!
 • UWAGA ! żydowskie oszustwo z celebrytami żydowskimi w tle !
  Oszustwo, wyłudzenie – przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

  Są oszustwa na wnuczka są na policjanta ! a obecnie żydo-media wraz z rządem reklamują oszustwo na celebrytów zaszczepionych !

  Na czym te oszustwo żydo-rządowe polega ? oszustwo polega na tym że podobno celebryci zabijają sie za szczepionką by jak najszybciej, się zaszczepić ! i motłoch ma odnieść wrażenie ze ta szczepionka to Cymes nad cymesami ! chytre co ? jak by jakiś celebryta wprost namawiał do szczepienia to by go większość Olała ciepłym moczem !!!

  Widać że w rządzie zostali zatrudnieni spece od psychologii tłumu ! nie wprost na chama namawiać a orężną drogą zmusić motłoch do szczepienia !

  STĄD taka afera w żydo-telewizorniach że ktoś przed kimś coś sobie załatwił że szczepionki są reglamentowane itp !!!

  APEL do Polaków ! nie dajcie się nabrać na te żydowskie sztuczki !! oni się nie szczepią oni tylko nazwiska dają do nagłaśnianej sztucznej afery która ma nakłonić Polaków do eksperymentu z szczepionką !!!!!

  JESTEŚMY ZDROWI TO NIE DAJMY SOBIE JAKIEGOŚ ŚWINSTWA NIE SPRAWDZONEGO DO ORGANIZMU WSZEPIĆ !


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • "Kodeks Norymberski przeciwko medycznym zbrodniarzom"
  -----------------
  Powiem tylko tyle ci - co ulepili kiedyś pana, towarzysza Hitlera ze smoły i siarki - nigdy nie ponieśli żadnych konsekwencji. Dlatego z taką werwą ulepili teraz także - z tej samej smoły i siarki ukoronowanego świrusa - i wszystko co na nim jest oparte.
  Wniosek?
  Potrzebna jest powszechna świadomość - z kim mamy do czynienia nie od dzisiaj i nie od wczoraj - tyko od zawsze - bo inaczej znów zrobią z nami - dzieci diabła - naszymi własnymi rękami to - co tylko zechcą. Naszymi rękami!
  Na koniec - czasu już nie ma - bo globalny charakter świrusowej hucpy - świadczy o tym, że czarci pomiot przystąpił do ostatecznego rozwiązania kwestii człowieka na Ziemi - jakiego znaliśmy do tej pory.
 • @ele 08:27:13
  "STĄD taka afera w żydo-telewizorniach że ktoś przed kimś coś sobie załatwił że szczepionki są reglamentowane itp !!!

  APEL do Polaków ! nie dajcie się nabrać na te żydowskie sztuczki !! oni się nie szczepią oni tylko nazwiska dają do nagłaśnianej sztucznej afery która ma nakłonić Polaków do eksperymentu z szczepionką !!!!!"-

  -no trochę się uspokoiłem ... tymi zdaniami.
  Otwieram oczy rano, a tu Rachoń dalej grzeje aferę. Który to już dzień?! nie wiem o co ta afera? o sól fizjologiczną? No ludzie! to lepiej mineralną walnąć albo jakiś sok. ...
 • @ele 08:27:13
  To nie tak. Partyjne ścierwo bazuje na socjalistycznych resentymentach epoki Pewexów dla wybranych, notorycznych brakach w zaopatrzeniu, kartkach, zapisach na wszystko i kolejkach po papier toaletowy. Zauważcie proszę, że w połowie marca, gdy ogłoszono epidemię ludzie rzucili się do sklepów po mąkę, cukier, konserwy i papier toaletowy właśnie. No i rządowe, stare padalce tę żałosną antyreklamę trutki oparły na własnych wspomnieniach z młodości, gdzie tatusiowie byli szychami partyjnymi, którym niczego nie brakowało a motłoch miesięcznie dostawał kg cukru na kartki. Niech więc Pan nie obraża psychologów reklamy, którzy , gdyby zostali zatrudnieni, nie kompromitowaliby swojego zawodu taką, prymitywną, chamską reklamą właśnie, gdzie i pod lupą żadnego "cwaniactwa " nie można dostrzec.
 • Do @viridiana 10:11:14
  Napisałem !
  Widać że w rządzie zostali zatrudnieni spece od psychologii tłumu .


  Szanowna pani viridiana ! gdzie ja pisze o psychologów od reklam ? widzę że pani w myśl przysłowia ! jak nie doczytam do dopowiem .


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @ele 12:41:54
  Ja tu jestem specjalista od psychologii reklam. Więc mówię Ci- nie daj się wciągać w "nietwoją " walkę. Na wojnie jest tak, że przeżywa 50%. Bądź w grupie, która przeżyje. Po co? A... no to już zupełnie inny question. Póki co: SIEDŹ W OKOPACH! i ... nie wychylaj się. Możesz?
 • ------------ posłuchajcie .
  https://www.youtube.com/watch?v=h4lqcUE33MI
 • @ele 12:41:54
  Przecież tłumem manipuluje się za pomocą zasad rządzących psychologią reklamy.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031