Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
275 postów 403 komentarze

„Krzywda ukraińska” w II Rzeczypospolitej - Monika Śladewska

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Premier Wielkiej Brytanii na posiedzeniu w Paryżu 8 maja 1919 r. oświadczył: „Ukraina nie istnieje, została wymyślona przez Niemców. Jest Małorosja.

Wobec ukazujących się w ostatnim czasie tekstów charakteryzujących w sposób zafałszowany i relatywizujący  stosunki polsko - ukraińskie w okresie międzywojennym, rozpoczynam dziś publikację cyklu artykułów znamienitych autorów, które powstały w wyniku  wieloletnich badań naukowych nad dokumentami historycznymi, obszerną literaturą tematu i wieloma źródłami. Opisywane w kolejnych tekstach fakty historyczne przedstawiają prawdziwy obraz polityki władz II Rzeczypospolitej wobec obywateli polskich pochodzenia ukraińskiego. Życzę przyjemnej lektury, pozwalającej na weryfikację insynuacji zawartych w coraz częściej pojawiających się ounowskich wytworach antypolskiej  propagandy.

                                                       Jacek Boki

______________________________________________________________________________________

Apologeci ukraińskiego nacjonalizmu ludobójstwo dokonane przez zbrojne struktury Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) na minimum 200 tyś. Polaków usprawiedliwiają polityką II RP, gnębieniem Rusinów-Ukraińców nawet w czasie gdy Polska była pod zaborami i niszczeniem, pozostałych po zaborze rosyjskim, nieczynnych cerkwi prawosławnych na Lubelszczyźnie. Bezpośrednio odpowiedzialny za organizowanie zbrodni wołyńsko-małopolskiej superkolaborant Hitlera Mykoła Łebed „akcje antypolskie” usprawiedliwiał istnieniem rzekomo historycznej nienawiści Polaków do narodu ukraińskiego. W zakłamanej książce pt „UPA” wydanej po wojnie, napisał: „zatem nic dziwnego, że cierpliwość narodu skończyła się (…) on przeszedł do samoobrony i odpłacił za wszystkie wiekami nabrzmiałe krzywdy” . Na czym polegała „odpłata „ i jakie krzywdy wyrządzili Polacy Ukraińcom nie wyjaśnił. Dodać należy, że ten zbrodniarz wojenny korzystał z pomocy greckokatolickich dygnitarzy z Watykanu, a od 1949 r. pracował w amerykańskich służbach wywiadowczych.

Czy Odrodzona Rzeczypospolita krzywdziła swoich obywateli narodowości ukraińskiej? Jak przebiegał proces krystalizowania się ideowego oblicza OUN i jak w praktyce radykalni ukraińscy nacjonaliści inicjowali działania zmierzające do destabilizacji Państwa Polskiego? Na pytania odpowiedziała dr Lucyna Kulińska w naukowej pracy pt „Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939”.

Umacnianie się ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego na terenie liberalnej II RP łączy się z porażką w wojnie z Polską w latach 1918-1919. O niepodległość Ukrainy walczyły wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej powołanej w Kijowie (styczeń 1918 r.) i Zachodnio Ukraińskiej Republiki Ludowej proklamowanej we Lwowie (październik 1918 r.). W czasie gdy nad Dnieprem wojska S. Petlury reprezentujące URL walczyły z „białymi” i „czerwonymi” armiami rosyjskimi Ukraińcy galicyjscy, inspirowani przez Austriaków, podjęli walkę z Polakami o Lwów, zakończoną zwycięstwem Polaków, 21 listopada 1918 r. Ukraińska Galicyjska Armia wycofała się za Zbrucz. Okres rządów ZURL zapisał się w historii niezwykle krwawo, nasiliła się ogromna nienawiść do Polaków, na terenie gdzie władzę przejął ukraiński element szowinistyczny doszło do masowych mordów ludności polskiej, podpaleń, grabieży mienia, bezczeszczenia kościołów i mordowanie księży, do akcji włączyli się duchowni Cerkwi greckokatolickiej. Bestialskie mordy zostały ukrócone gdy decyzją z 21.06.1919 r. Państwa Sprzymierzone upoważniły Polskę do organizowania administracji na terenie Galicji Wschodniej, terytorium to Rada Ambasadorów przyznała Polsce dopiero w marcu 1923 r.

Armia Petlury i Ukraińska Galicyjska Armia bez wsparcia protektorów jakimi były Austro-Węgry i Niemcy wojnę o niepodległość przegrały, w dużej mierze dlatego, że do porozumienia rządów obu sezonowych republik nie doszło, wojska nie walczyły pod wspólnym dowództwem i że państwowość ukraińską nie poparły państwa Entanty. Premier Wielkiej Brytanii na posiedzeniu w Paryżu 8 maja 1919 r. oświadczył: „Ukraina nie istnieje, została wymyślona przez Niemców. Jest Małorosja.”Petlura aby ratować niepodległość w marcu 1920 r. zawarł układ z Polską, w zamian za wsparcie militarne przeciwko bolszewikom zrzekł się na korzyść Polski terytoriów położonych na zachód od rzeki Zbrucz. Wspólna wyprawa na Kijów J. Piłsudskiego i Petlury z powodu braku poparcia mas ukraińskich, nie powiodła się, jej finał miał miejsce w bitwie pod Warszawą w sierpniu 1920 r. Traktat zawarty w Rydze 28 marca 1921 r. pomiędzy Polską, Rosją i Ukrainą potwierdził wschodnią granicę Polski na Zbruczu, w jego następstwie wojska Petlury zostały internowane na teren Polski. Na wschód od Zbrucza formował się przyszły Związek Radziecki, w jego skład weszła Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka.

Z nową sytuacją geopolityczną nie pogodzili się Ukraińcy galicyjscy, Petlurę uznali za zdrajcę a Polskę za okupanta ziem ukraińskich. Grupa byłych wojskowych UHA z płk J. Konowalcem na czele w lipcu 1920 r. w Pradze powołała Ukraińska Wojskową Organizację (UWO) stawiając przed nią zadanie walki z Polską. Terytorialnie organizacja obejmowała Małopolskę Wschodnią, jej członkowie szybko rozpoczęli działania dywersyjne, sabotażowe i terrorystyczne. Pierwszym znaczącym aktem terroru był nieudany zamach na J. Piłsudskiego 25 listopada 1921 r. we Lwowie. Przebywający w Wiedniu J. Petrusewycz reprezentujący rząd ZURL, wydał odezwę wzywającą do zbojkotowania wyborów do Sejmu w 1922 r. Aktywiści UWO w czasie kampanii wyborczej zamordowali kilku działaczy ukraińskich m.in. S Twardochliba- kandydata na posła do Sejmu. Doszło do wielu napadów na lokale wyborcze, posterunki policji, wzniecania pożarów, przecinanie linii telefonicznych. Referat bojowy UWO organizował bandyckie napady na urzędy pocztowe, ambulanse i listonoszy. UWO za działania wywiadowcze na rzecz państw ościennych, głównie Niemiec zapewniła sobie poparcie finansowe Reichswehry, wspólny niemiecko-ukraiński ośrodek szpiegowski powstał w Gdańsku.

Kontynuatorką UWO była powołana przez płk Konowalca w Wiedniu 1929 r. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Na zjeździe założycielskim sformułowano program polityczny, wyznaczono cel strategiczny i ustalono metody walki do osiągnięcia celu. W dokumentach zapisano dyrektywę o treści: „Tylko całkowite usuniecie wszystkich okupantów z ziemi ukraińskiej otworzy możliwości dla szerokiego rozwoju Nacji Ukraińskiej”. Nowa organizacja działała w oparciu o faszystowską doktrynę D. Doncowa zbudowaną na darwinizmie społecznym, propagującą nienawiść do wszystkich, którzy stoją na przeszkodzie w dążeniu do celu. Doncow w pracy pt „Nacjonalizm” wyeksponował takie cechy jak: siła, przemoc, ekspansja terytorialna, a także typową dla faszyzmu „ideę wodzostwa” . OUN rozszerzyła zasięg działania powołując w swoje szeregi młodzież, przygotowywała kadry do rewolucji narodowej, prowadziła szkolenia o charakterze wojskowym. Istotną rolę w kształtowaniu postaw młodych Ukraińców miał „Dekalog”- dziesięcioro przykazań ukraińskiego nacjonalisty rozprowadzany przez sieć parafii greckokatolickich. OUN współpracowała z Oddziałem II Abwehry, w zamian za usługi szpiegowskie była finansowana przez wywiad niemiecki, w Polsce pełniła rolę V kolumny.

W 1930 r. kierownictwo OUN przebywające w Berlinie wydało polecenie wzniecenia na szeroką skalę akcji terrorystyczno - sabotażowej. W niektórych powiatach Małopolski Wschodniej dokonano poważnych aktów sabotażowych,niszczono mienie państwowe, podpalano polskie gospodarstwa, stogi ze zbożem, ścinano słupy telegraficzne. W ekstremalnej sytuacji zareagowały władze polskie, akcję zmierzającą do zahamowania anarchii ukraińscy nacjonaliści określają „pacyfikacją”, nie miała ona charakteru pacyfikacji, podczas jej przeprowadzenia, siłami policji i wojska, nie zginął ani jeden Ukrainiec natomiast w wyniku strzałów zza węgła śmierć poniosło kilku polskich żołnierzy.Akcją objęto 16 powiatów, przeprowadzono ponad 5 tys. Rewizji. Minister S. Składkowski w wystąpieniu wygłoszonym w Sejmie 9 stycznia 1931 r. oświadczył: „Rewizje wykazały na całym terenie – karabinów różnego typu około 1208 – strzelb różnych – 460, rewolwerów 735, bagnetów 714, sztyletów – 59, szabel – 82, poza tym znaczne ilości prochu, materiałów wybuchowych i łatwopalnych „ (…)około 28 fur różnego sprzętu wojskowego”. Zatrzymano 1739 osób, 596 zwolniono, pozostali odpowiadali przed sądem. „Pacyfikacja” była pretekstem do nagłośnienia wielkiej krzywdy wyrządzonej Ukraińcom, w antypolskiej kampanii propagandowej, pomijano przyczynę jej przeprowadzenia,skarga wniesiona do Ligi Narodów została rozpatrzona i stwierdzono, że „pacyfikację wywołali Ukraińcy przez swoją akcję rewolucyjną”.

Przeciwnikiem współpracy polsko-ukraińskiej był prowidnyk krajowy, przeszkolony przez Abwehrę Stepan Bandera. Od niego zależało życie i śmierć tych, których podejrzewano o wrogą postawę wobec OUN. Bandera był autorem licznych zamachów na życie polskich polityków i działaczy ukraińskich jak przykładowo J. Babija – dyrektora Państwowego Gimnazjum z ukraińskim językiem wykładowym i posła T. Hołówko. Rok 1934 rozpoczął kolejną serię zabójstw już na terenie kraju. W Warszawie w skrytobójczym zamachu zginął minister Bronisław Pieracki. W wyniku organizowanych przez UWO-OUN akcji terrorystycznych w latach 1922-1939, pisze dr Kulińska, straciło życie lub zostało okaleczonych kilkaset osób. Istotną rolę w krzewieniu skrajnego nacjonalizmu odegrała duża część kleru greckokatolickiego z metropolitą A. Szeptyckim na czele.

Stosunki polsko-ukraińskie na prawosławnym Wołyniu, z uwagi na zaszłości historyczne, układały się odmiennie. Na terenie byłego zaboru rosyjskiego świadomość narodowa Ukraińców była znikoma, idee nacjonalistyczne przenikały w niewielkim stopniu, wojewoda Henryk Józewski odizolował Wołyń tzw. „kordonem sokalskim” przebiegającym wzdłuż dawnej granicy austriacko-rosyjskiej. Po zakończeniu I wojny światowej na pograniczu sowieckim długo działały antypolskie komunistyczne grupy dywersyjne , po utworzeniu Korpusu Obrony Pogranicza było spokojnie. Józewski przychylnie ustosunkowany do ludności ukraińskiej, dużą wagę przywiązywał do spraw udziału Ukraińców w pracach samorządu terytorialnego, wspierał ukraińskie organizacje społeczne, kulturalno-oświatowe i gospodarcze. Preferował szkoły z ukraińskim językiem nauczania. W tych latach wybudowano wiele nowych szkół, w zgodzie uczyły się dzieci polskie, ukraińskie, żydowskie, czeskie i rosyjskie. Z inicjatywy Józewskiego w 1931 r. powstało propolskie Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie, kierowane przez byłego adiutanta Petlury S. Skrypnyka. Ugodowa polityka wojewody nie odpowiadała ukraińskim nacjonalistom. Przygotowywany przez nich zamach na życie Józewskiego udaremniło aresztowanie dwóch przyszłych zamachowców. W 1938 r. wojewoda został odwołany, runął „kordon sokalski” wpływy OUN rozszerzyły się na Wołyń.

W II RP Ukraińcy, jeśli nie angażowali się w działalność nielegalną, żyli tak jak pozostali mieszkańcy Kresów, mieli jednakowy dostęp do szkół, zamożniejszym powodziło się lepiej, biedniejszym gorzej. Wśród kilkunastu legalnie działających partii, największe znaczenie miało powstałe w 1925 r. Ukraińskie Narodowo-Demokratyczne Zjednoczenie (UNDO), partia ta miała swoich przedstawicieli w Sejmie. Szczególną rolę odgrywała ukraińska prasa, wydawnictwa książek, Ukraińcy posiadali 25 oficyn, wydawnictwa i 9 drukarni. Funkcjonowała sieć towarzystw kulturalno-oświatowych takich jak: Proświta – obejmowała 70 oddziałów i prawie 3 200 czytelni, „Ridna Szkoła” zajmowała się oświatą szkolną, ponadto działały towarzystwa: harcerskie „Płast”, sportowe „Sokół”, Kobiece „Sojuz Ukrainek” i inne. Pisma „Wisnyk” i „Zahrawa” legalnie głosiły ukraińską faszystowską myśl polityczną. Z finansowym wsparciem państwa nastąpił rozwój spółdzielczości, w 1930 r. było 3 147 spółdzielni zrzeszonych w Rewizyjnym Związku Ukraińskich Kooperatyw i 755 spółdzielni niezrzeszonych. Pod koniec 1937 r. do RZUK należało 668 spółdzielni kredytowych. Sprawa ukraińskiego szkolnictwa była w centrum zainteresowania Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej. Na Kresach były szkoły polskie, utrawistyczne( mieszane) i ukraińskie.W Małopolsce Wschodniej w 1932 r. polskie dzieci obowiązkowo uczyły się „ruskiej mowy” w 1935 szkołach, było 10 Ukraińskich Seminariów nauczycielskich i 13 mieszanych polsko-ruskich oraz Greckokatolicka Akademia Teologiczna we Lwowie.

W sytuacji rosnącego w siłę ukraińskiego szowinizmu trudno było skutecznie realizować wypracowane przez władze II RP koncepcje polityki narodowościowej, wszelkie próby rozwiązania problemu politycznego były blokowane przez ukraińskich separatystów, spełnienie ich żądań doprowadziłoby do destabilizacji państwa. Zawiodła polityka oświatowa, nie udało się wychować obywateli narodowości ukraińskiej na ludzi cywilizowanych, moi ukraińscy koledzy, z którymi chodziłam do szkoły na Wołyniu w 1943 r. zasilili bandy rizunów, na czele tych band stanął absolwent Politechniki Lwowskiej – Roman Szuchewycz.

 

Artykuł źródłowy

http://kresywekrwi.blogspot.com/2021/01/krzywda-ukrainska-w-ii-rzeczypospolitej.html

KOMENTARZE

 • Myślałem że nick 1abezmetki to żyd ! a on okazał się BANDEROWIEC
  Ukraińcy z Galicji to najbardziej zbrodnicza dzicz ! kto nie wierzy to radzę posłuchać wspomnień świadków tych bestialskich mordów na dzieciach , niemowlakach , dziewczynkach chłopców starców itp. wspomnienia są na You Tube !

  UWAGA ! żydowskie you tube CENZURUJE wspomnienia świadków ofiar
  rzezi wołyńskiej i galicyjskiej !!!

  POLACY ! nie ma gorszego ścierwa jak ukrainiec z galicji który obdzierał ze skóry 6 letnią dziewczynkę tylko dlatego że była polką !!!!!!!!  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach
 • @1abezmetki 02:02:51
  Pańskie wywody to kolejna próba relatywizacji niewygodnych dla was ukraincow faktów, czyli ich zakłamywanie w innej formie, kiedy brak jest jakichkolwiek dowodów, żeby im zaprzeczyć. Odpowiedź na pańskie insynuacje, udające i to bardzo słabo pojednawczy ton są nie tylkokolejna obelga rzucona Nam Polakom w twarz, ale zwyczajnym nagrywaniem się z ludzkiej inteligencji. Najpóźniej jutro wypunktuje wszystkie te kolejne pańskie klamstwa w osobnym artykule, dlatego nie zamierzam wdawać się w komentarzach w jakiekolwiek dyskusje, z osobą, która w nieco tylko doraźnie zmienionej formie nadal sprzedaje tutaj arogancką, kłamliwa propagande zbrodniczej OUN, która z racji samych swoich ideologicznych założeń i wciąż obowiązującego programu winna być zdelegalizowana z mocy prawa, a wszyscy jej członkowie ścigani, jako terroryści.
 • Do ukraińskiego banderowca @1abezmetki 08:30:14
  banderowiec pisze !
  1.2 mln ukraińskich pracowników w Polsce zdobyło dobrą renomę, ukraińscy studenci na polskich uczelniach, z pewnością nie zapomną danej im szansy awansu . [ koniec cytatu banderowaca ]


  Ja się pytam ! po co ukraińska dzicz z Galicji zwala sie do Polski ? co to tym razem my Polacy mamy wam zrobić nowy Wołyń ? przecież to wy Ukraińcy mieliście pretensje że Polacy zwalili po I wojnie światowej na Ukrainę i dlatego mordowaliście wszystkich Polaków i wszystko co Polskie !

  Pytam się !
  PO CO NAJERZDZACIE na POLSKĘ Ukraińcy ? macie swoją wymarzoną Ukrainę to tam siedźcie !!! WARA wam od Polski banderowcy !!!! jesteście śmiertelnymi wrogami Polski i Polaków . AMEN !
  Uwaga ! wrogami nie są wschodnie tereny Ukrainy bo tam są Rosjanie
  którzy nigdy nie mieli do czynienia z mordami !!!! to ukraińska dzicz z Glalicji i Wołynia sa mordercami !!!


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @ele 08:51:39
  Znowu muł wybija. Od nowa wolnopolanka!
 • Do banderowca @1abezmetki 09:11:55
  Poszedł ty banderowcu w pizd... ! macie ochronę żydowskich okupantów w Polsce ale do czasu !

  NIE MA GORZEGO ŚCIERWA JAK UKRAINIEC BANDEROWIEC ! co 6 letnią dziewczynkę obdzierał ze skóry ! i przeżyła bo żołnierz niemiecki zobaczył i zaniósł ją na rękach do pobliskiego szpitala !! dlatego przeżyła i na swoje wspomnienia opowiedziała ! słyszycie ??!!!!!!!!! niemiecki żołnierz uratował 6 letnia dziewczynkę z rąk ścierw banderowca  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • " dla was ukraincow "
  No i po co te insynuacje? Dla poklasku? - "1000 much nie może się mylić" ?
 • Ten problem banderssynów
  opętanych do cna przez ich idola - Szatana - powrócił wraz z reaktywacją przez grandziarzy zza wielkiej wody - obecnego banderlandu. On jest żywy i aktualny - jak był aktualny na Wołyniu dla tamtejszych Polaków - przed wiadomymi mordami - gdzie nie oszczędzano dzieci, kobiet i starców, których jedyna winą było to, że są Polakami.
  Wniosek?
  To, że problem jest żywy i czai się za moimi/twoimi plecami - udowadnia swoimi probanderowskimi wpisami niejaki @1abezmetki - banderssyn z krwi i kości, smoły i siarki.
  Na koniec - te wszystkie tępe, obecne banderssyny nie zdaja sobie sprawy, że są od zawsze tylko krwawym narzędziem w kosmatych łapkach, które to narzędzie - kiedyś będzie wrzucone w blaskach fleszy do dołu z wapnem - aby w ten sposób kosmate łapki zmyły z siebie cień podejrzeń o zbrodnie dokonane tym narzędziem.
 • @demonkracja 09:29:26
  Widzę, że nic tu po mnie. Niech bagno dalej bulgocze. Beze mnie!
 • @Jacek Boki 09:11:19
  To wprost nie pojęte, żeby taki abezmetki pro-banderowiec pluł nam Polakom w twarz i to tych czasach. Ten napastliwy, ziejący nienawiścią do Polskości szowinista banderowski uważa, że na kresach w latach II RP i póżniej nic się nie stało! Wybiela organizacje ludobójcze z upadłej ukrainy, tańczy na grobach pomordowanych Polskich dzieci, nawet tych co świniowaty banderowiec wypruł dziecko z brzucha matki, nadział dziecko na sztachetę, spalił żywcem 90 - letnich starców, gwałcił i okrutnie mordował młode matki Polki itd. Ten spadkobierca dziczy ludobójczej śmie jeszcze pisać tu na tym portalu i jeszcze reklamować swój banderowski blog.
  Domagam się o zarządzających tym portalem o natychmiastowa reakcję polegającą na wywaleniu banderowca pisowskiego za promowanie banderyzmu na terenie Polski czyniąc to na portalu prywatnym.
  To wstyd, że taki szowinista banderowski tu pisze. Historia potępi Nas za to, że byliśmy na jednym portalu z banderowcem, który wybiela ludobójstwo na kresach.
 • @ele 08:51:39
  Jedno nie wyklucza drugiego.

  Cała władza na Ukrainie i większość majątku należy do nacji koczowniczej!!Banderowcy to tłuszcza do wykorzystywania w odpowiednim momencie, dlatego sa hołubieni!
  A POLACY zostali przez koczowników obarczeni, sami będąc zadłużeni po uszy i w tragicznej sytuacji zdrowotnej, finansowej...kosztami '"zagospodarowania" i utrzymania , leczenia narzuconych "przyjaciół, zarówno w Polsce jak i tam".Na ok.3-3,5 mln "przyjaciół w Polsce składki ZUS oraz podatki płaci ok.470 tysięcy "przyjaciół".Wielu jest zatrudnionych w zagranicznych spółkach wyprowadzających podatki z Polski!!
  FAKTY prasowe:
  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ponad-460-tys-Ukraincow-placi-skladki-na-ZUS-7740539.html

  Ta zabawa kosztuje POLAKÓW!!!miliardy.
  I jeszcze to:

  Dlaczego Polacy wyginą!!!tutaj zmarło dwoje!matka i dziecko!
  https://zyciestolicy.com.pl/zmarla-ciezarna-kobieta-zaden-z-trzech-szpitali-nie-chcial-jej-przyjac/

  https://www.o2.pl/informacje/ciezarna-28-latka-zmarla-przed-szpitalem-prokuratura-wszczela-dochodzenie-6540062301313984a

  https://pulsmedycyny.pl/trzy-szpitale-odmowily-przyjecia-28-latki-w-17-tygodniu-ciazy-kobieta-zmarla-999144

  https://wiadomosci.onet.pl/poznan/ostrzeszow-kobieta-zmarla-dzien-po-badaniu-przez-domofon-nowe-informacje/2x35028


  https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,18332706,30-tysiecy-polakow-umiera-co-roku-na-raka-mimo-ze-mogliby-zyc.html

  Tutaj reakcja była natychmiastowa:
  https://www.polsatnews.pl/wideo/ukrainka-w-zaawansowanej-ciazy-miala-peknieta-aorte-skomplikowana-operacja-lekarzy-dwoch-szpitali_6782444/

  Podobna interwencja u pani z Ukrainy polsat news/,miała miejsce w Szczecinie kilka dni temu.Cesarskie cięcie plus przeszczep wątroby.Mamusia i dzidziuś żyja!
  Komentarze z netu:
  za:

  https://twitter.com/Jan34733995  Historia Fotografią Pisana
  @Jan34733995
  ·
  17 g.

  Jeśli jesteś Polką - umrzesz w karetce, wożona od szpitala do szpitala.
  Jeśli jesteś Ukrainką - będą cię ratować zastępy chirurgów.

  Tak wygląda prawda.
  Znaczne "obcięcie" środków" na onkologię, pakietu pana Dudy też brak!!
  Chorzy onkologicznie będą zapewne "selekcjonowani".
  Już na chemię niekiedy czeka się 3 miesiące!

  http://polityczek.pl/uncategorised/14455-2021-pis-daje-mniej-pieniedzy-na-pacjentow-onkologicznych-przeciez-to-eutanazja

  Obiecanego PRZED wyborami Funduszu medycznego - brak!!

  https://www.money.pl/gospodarka/fundusz-medyczny-mija-pol-roku-od-ogloszenia-obietnicy-a-ekstra-pieniedzy-na-ochrone-zdrowia-nie-ma-6551422059408256a.html

  itd.

  https://www.siepomaga.pl/
 • @Wrzodak Z. 09:54:22
  Pani Moniką Sladewska, urodzona na Wołyniu, której banderowcy wyrzneli cała rodzinę, przeżyła cudem jako jedyna. Przeszła potem jako bardzo młoda dziewczyna z karabinem w ręku cały szlak bojowy w oddziałach Emilli Plater, aż do Berlina. Dzisiaj banderowskie lajno pluje bezkarnie na polskie ofiary, bestialsko wymordowane BEZ ŻADNEGO Powodu przez jego dziadków, rodziców i innych ziomków i ma jeszcze czelność rzucać Nam w twarz bezczelne insynuacje ounowskich lgarstwa, że temu ludobójstwu winne były same ofiary. Niedługo jak znam życie usłyszymy z ust tych kanalii, że Lachy to właściwie same się wymordowały. A wszystko to dzieje się za Naszym własnym przyzwoleniem, że nie tylko nie reagujemy odpowiednio na te bezczelności z ich strony, pozwalając na to, ale nade wszystko, że gremialnie nie przeciwstawimy się głośno kłamstwom propagowanym na ten temat przez banderowski nierząd PiS, który zamiast wspierać polska politykę historyczna i polska rację stanu, wspiera we wszystkich naszych największych wrogow.
  Co do obecności na portalu agentów OUN, to jest ich tu więcej, co widać po obecnej ocenie tekstu. Moi prowydnycy, zmartwię was, to nie jest ostatni tekst na ten temat. I nie pomogą wam ani groźby pod moim adresem, ani próba fizycznej likwidacji mojej skromnej osoby, latem ubiegłego roku, która skończyła się niepowodzeniem. Kolejnych radzę nie podejmować.
 • Nazwijmy twór Kraina U
  .
  Premier Wielkiej Brytanii : „Ukraina nie istnieje, została wymyślona przez Niemców. Jest Małorosja."

  Jak widać małe państwa narodowe, jaikie powstały po I. Wojnie, powstały za sprawą globlanego imperium i w jego interesie, będźmy realistami, to dotyczy także Polski.

  Na terenie Krainy U nie powstało żadne państwo, bo globalne imperium, wówczas reprezntowane jeszcze przez W.Brytanię, tak jak dotychczas przez USA

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/

  nie miało żadnego interesu, aby na terenie Kriany U utworzyć jakieś państwo, na dodatek zaludnione przez różne grupy społeczne Rusinów, Polków, nie zapominajmy żydów, i tych, którzy nie zaliczali się do żadnej z tych grup. Globalne imperium chciało rozbić państwa zbyt mocne, które mogły przeszkadzać w rozwoju imperium: Rosja, Niemcy, Austrowęgry i Francja.

  Pomysł utworzenia organizacji państwowej na terenie Krainy U, wydumany ponoć w Niemczech, był od samego początku dość ryzykowyn, bowiem na przez 6, prawie 7 wieków nie było na tym terenie żadnej samodzielnej organizacji państwowej, do której ludność mogła by nawiązać. Wielu było poirytowanych tym, że globalne imperium postawiło w roku 2014 na banderowców. A no kogo miało postawić ? Na terenie Krainy U nie ma żadnej innej grupy społecznej o ambicjach państwotwórczych poza banderowcami. Konstrukcja nazwana Ukraina była zawsze pojmowona, jako coś pmocniczego, dla innych celów, tymczasowego.

  Naturalnie można wykorzystać grupy zbrodnicze czy przestępcze do orgnaizacji państwa, w taki sposób utoworzono jak wiemy Włochy, przy pomocy band Garibaldiego, mafii, camory i n'drangety, ale
  a. potrzeba także innych sił cywilnych, które zakamflują bandycki charkter państwa
  b. organizacje przestępcze zachowają swój wpływ na funkcjonowanie państwa.

  Mieszkańcy Krainy U są jedynie piłeczką w grze sił zewnętrznych, jak nie Rosji, to Niemców, to znów innych reprezentantów globalnego imperium

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/texnc/#WojEur

  ale ich sytuacja jest nie do pozazdroszczenia, mówiąc krótko, ludność w Krainie U jest w d...użym kłopocie:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/texnc/#Geneza

  O ile Rosjanie, żydzi, Polacy mają jakieś instancje, przynajmniej teoretycznie, do których się mogą odwołać, to pozostała ludność Krainy U może być jedynie przedmiotem gry politycznej, bez jakiejkolwiek możliwości odwołania się.

  Naturalnie od takich zdrajców, jak ten wzywający "Sława Ukraine!"

  - https://www.youtube.com/watch?v=uO0y8rhGavk

  nie pozostawia Polakom w Krainie U a i w Polsce zbyt wielkich złudzeń, co do tego, jak on się im przysłuży.
 • @Laznik 14:52:35
  "Ukraina nie istnieje, została wymyślona przez Niemców. Jest Małorosja." Ściślej biorąc przez Austriaków i są na to materiały źródłowe. Czemu nie udało się Małorosji, to zwięźle wyłożył Jasienica w "Myślach o dawnej Polsce".
 • obiektywnie
  Wina Piłsudskiego, jako były agent austriacki i niemiecki powinien sobie zdawać sprawę że wrogich agentów się likwiduje. Co gorsza styropianowcy podobnie zaślepieni
 • @ele 09:11:52
  Po to aby twierdzić , fakt nieliczne psychopatyczne jednostki, że Wrocław to stare ukraińskie miasto.
 • @Laznik 14:52:35
  No miło łebskiego gościa poczytać

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031